Faktury

Faktury są wystawiane automatycznie na dane wpisane w profilu klienta. W zależności od wybranej metody płatności faktura może być wystawiona z chwilą doładowania konta lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Zmiana danych na fakturze VAT

Zmiany danych na fakturze możemy dokonać poprzez wystawienie przez nabywcę usługi noty korygującej na adres customer@oktawave.com

Wyjątkiem są modyfikacje poniższych danych:

  • cena jednostkowa usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto)

  • kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto

  • wartość wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)

  • stawka podatku

  • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku

  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

  • kwota należności ogółem

W takim przypadku należy skontaktować się z Oktawave (customer@oktawave.com) z prośbą o wystawienie faktury korygującej.